Pressmeddelanden

Realtid Media AB:s unitemission slutförd

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Tisdagen den 12 maj 2020 avslutades teckningsperioden i Realtid Media AB (publ):s ("Realtid" eller "Bolaget") unitemission ("Erbjudandet") inför den planerade noteringen. Erbjudandet omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till cirka 20 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 16 april och den 12 maj 2020. Totalt tecknades 5 333 333 aktier, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet, varav 4 712 357 aktier motsvarande cirka 71 % av det totala Erbjudandet tecknades i enlighet med emissionsgarantiavtal. Genom Erbjudandet tillförs Realtid drygt 90 nya aktieägare.

"Jag vill uttrycka ett stort tack till alla investerare i samband med emissionen som stöttar Bolagets resa i att bli Sveriges ledande medieplattform för finansmarknaden. Genom emissionen kan vi blicka framåt, kapitalisera på vårt starka varumärke och ökande läsarbas för att fokusera på annonsförsäljning och lönsamhet samt därefter exekvera den expansiva expansionsplan som har antagits av styrelsen. Samtidigt förbereder sig Realtid för en notering i juni 2020."

- Jonas Wiwen-Nilsson, VD och grundare för Realtid Media AB (publ)

Teckning

Erbjudandet tecknades till cirka 80 procent, vilket innebär att 5 333 333 aktier och teckningsoptioner emitteras i Erbjudandet. Teckningskursen var 3,0 SEK per unit, motsvarande 3,0 SEK per aktie, då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Realtid tillförs därmed cirka 16 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning

Tilldelning av units, tecknade inom ramen för Erbjudandet och överteckningsoptionen, sker i enlighet med de principer som anges i memorandumet Bolaget offentliggjorde den 16 april 2020. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto.

Avräkningsnotor planeras att skickas den 18 maj 2020.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av aktier och teckningsoptioner emitterade i emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 640 354 till 10 973 687 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 5 333 333. Aktiekapitalet i Bolaget kommer öka från 2 715 997,64 SEK till 5 284 155,56 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 066 666 aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 513 631,30 SEK.

Preliminär tidsplan

- Avräkningsnotor skickas ut den 18 maj 2020

- Likviddag är den 22 maj 2020

- Beräknad första dag för handel bedöms vara omkring den 4 juni 2020

Rådgivare och emissionsinstitut

Göteborg Corporate Finance AB och Skills Corporate Finance Nordic AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl i Malmö AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Realtid. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia) eller något annat land där erbjudande eller försäljning av nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Kort om Realtid

Realtids målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 100 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Filer för nedladdning
2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3
4
5