Pressmeddelanden

Realtid Media AB (publ) offentliggör erbjudande till allmänheten inför ansökan om notering av bolagets aktier och offentliggör i samband med detta informationsmemorandum

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver kraven enligt svensk lag. Se även viktig information nedan.

Realtid Media AB (publ) ("Realtid" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en emission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget ("Erbjudandet"). Bolagets styrelse kommer i anslutning med Erbjudandets slutförande att ansöka om listning av Bolagets aktier på lämplig marknadsplats. Informationsmemorandumet för Erbjudandet kommer att offentliggöras idag.

Realtid i korthet och motiv till Erbjudandet

Under 2019 har Bolaget stärkt sitt redaktionella erbjudande markant genom att knyta till sig ett antal välrenommerade journalister och krönikörer. Det har resulterat i kraftigt ökad trafik på sajten Realtid.se. I mars lanserades en ny versionen av Realtid.se och sajten attraherade över 300 000 unika besökare per månad. Den förstärkta marknadspositionen har resulterat i ett antal nya välrenommerade kunder. Som en av landets ledande ekonomisajter är kommersialiseringspotentialen av Realtid.se omfattande. Bolaget har nu för avsikt att kapitalisera på sin goda marknadsposition med ett kraftigt fokus på ökad omsättning och lönsamhet. I och med Erbjudandet är samtliga byggstenar på plats och därmed kan Bolaget påbörja att realisera sin expansiva affärsplan.

Genom att notera Realtids aktier på lämplig marknadsplats i maj 2020 och i samband därmed anskaffa 20 MSEK före emissionskostnader, är det Realtids avsikt att utnyttja sin tydliga marknadsposition för att från och med fjärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet och därefter fokusera på Bolagets expansionsstrategi. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser samt ingått garantiavtal till ett sammanlagt värde om 16 MSEK motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp. Emissionslikviden kommer företrädesvis att användas till att öka Bolagets rörelsekapital, refinansiera bryggfinansiering samt stärka kassan.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella professionella investerare.
  • Erbjudandet omfattar högst 6 666 666 units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget.
  • Teckningsperioden pågår från och med den 16 april 2020 till och med den 30 april 2020.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 3,00 SEK per unit. Totalt uppgår Erbjudandet till cirka 20 miljoner SEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 16,9 miljoner SEK före Erbjudandet.
  • Styrelsen har även rätt att utöka Erbjudandet genom att emittera ytterligare units motsvarande cirka 5 miljoner SEK

Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning, är tillräckligt stort för att skapa nödvändiga förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Bolaget samt att vald marknadsplats spridningskrav uppfylls genom Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandumet, med fullständiga villkor för Erbjudandet, finns på Realtids hemsida (www.realtidmedia.se), Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (www.hagberganeborn.se), Göteborg Corporate Finance AB:s hemsida (www.gcf.se) samt Skills Corporate Finance Nordic AB:s hemsida (www.skillscorp.se).

Aktiekapital och antal aktier

Förutsatt att Erbjudandet blir fulltecknat kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 3 210 197,29 SEK och kommer efter slutförandet av Erbjudandet att uppgå till cirka 5 926 194,92 SEK, fördelat på 12 307 020 aktier, varav de nya aktierna som emitteras i Erbjudandet kommer att motsvara cirka 54,2 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. Fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner skulle medföra att aktiekapitalet ökar med totalt cirka 642 039,36 SEK och att antalet aktier ökar med totalt 1 333 333, vilket motsvarar cirka 9,8 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en utökning av Erbjudandet vilket skulle öka aktiekapitalet med ytterligare maximalt cirka 802 549,08 SEK. Under antagande om full utökning av Erbjudandet och fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner motsvarar utspädningen totalt cirka 12,8 % av kapital och röster i Bolaget. Givet fulltecknat Erbjudande, maximal utökning av Erbjudandet samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kommer aktiekapitalet öka med totalt cirka 4 815 295,45 SEK och att antalet aktier ökar med totalt 9 999 998.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB och Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut.

16 april 2020

För ytterligare information:
Jonas Wiwen-Nilsson, CEO
Tel: +46 (0)73 440 15 63
Email: jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

www.realtidmedia.se

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa aktier eller teckningsoptioner som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det informationsmemorandum som har tagits fram och bland annat tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller teckningsoptioner eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier eller teckningsoptioner, och det ska inte heller ske någon försäljning av de aktier eller teckningsoptioner som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande av prospekt eller andra ytterligare erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna aktier eller teckningsoptioner i USA. Aktier eller teckningsoptioner som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Aktier eller teckningsoptioner som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3
4
5