Pressmeddelanden

Peter Liljestrand tredje största ägare samt rättelse avseende aktieägartabell och avsnittet Kommentar till den finansiella utvecklingen i Informationsmemorandum

I informationsmemorandumet som offentliggjordes i april 2020 har det noterats att aktieägartabellen har blivit felaktigt återgiven. Mediaentreprenören Peter Liljestrand har, genom sitt bolag Camp Jarl AB, i samband med en kvittning av del avseende lämnad bryggfinansiering, blivit bolagets tredje största aktieägare före erbjudandet.

Peter Liljestrand har en lång framgångsrik karriär som investerare i mediabranschen med investeringar i bland annat Premier League-rättigheterna, onlinespelbolaget Star Stable och e-sportbolaget Esportal.

Den korrekta aktieägartabellen är:

Namn Antal aktier Ägande
Familjen Wiwen-Nilsson 735 146 13,0%
Järpstenen AB (Jan Klingspor) 678 218 12,0%
Camp Jarl AB (Peter Liljestrand) 500 000 8,9%
Familjen af Jochnick 468 455 8,3%
Aktiebolaget Custos 416 364 7,4%
Cebenotto AS 224 528 4,0%
Gustaf Rentzhog 217 548 3,9%
Anders P Carlsson 185 459 3,3%
Gabrielsson Invest AB 170 136 3,0%
City Capital Asset Management 125 000 2,2%
Övriga 1 191 500 34,0%
Summa 5 640 354 100,0%

Vidare har det noterats att viss information i avsnittet Kommentar till den finansiella utvecklingen har blivit felaktigt återgiven. Den korrekta texten är:

Kassaflöde
Januari-februari 2020

Under perioden januari-februari 2020 var kassaflödet från den löpande verksamheten -914 TSEK.

Bolaget rapporterade under perioden en förlust om 1,8 MSEK vilken framförallt balanserades av en ökning i rörelseskulder om 724 TSEK.

Investeringar

Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 142 TSEK under perioden januari-februari 2020.

Helåret 2019 jämfört med helåret 2018

Under 2019 var kassaflödet från den löpande verksamheten -4,7 MSEK. Under 2018 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -5,1 MSEK. Skillnaden förklaras huvudsakligen av en ökning av rörelseskulder i kombination med en minskning av rörelsefordringar under 2019. Förändringarna motbalanserade dock till viss del av en högre erlagd ränta under 2019 jämfört med 2018.

Investeringar

Investeringar var låga under både 2019 och 2018. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 260 TSEK under 2019 jämfört med 173 TSEK under 2018.

Det uppdaterade informationsmemorandumet, med fullständiga villkor för erbjudandet, finns på Realtids hemsida (www.realtidmedia.se), Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (www.hagberganeborn.se), Göteborg Corporate Finance AB:s hemsida (www.gcf.se) samt Skills Corporate Finance Nordic AB:s hemsida (www.skillscorp.se).

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Filer för nedladdning
2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3
4
5