Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 28 januari 2021 om emission av högst 22 362 866 s.k. units. Varje unit bestod av en (1) nyemitterad aktie i bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget av serie TO2. Detta innebar att högst 22 362 866 nya aktier och högst 22 362 866 nya teckningsoptioner kunde komma att ges ut. Emissionskursen för varje unit var 0,30 kronor, vilket motsvarade en emissionskurs per nyemitterad aktie på 0,30 kronor. Teckningsoptionerna gavs ut utan vederlag.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget för 0,40 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning, innebärandes att gränserna för antalet aktier ändrades till att vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 1 000 000 kronor så att aktiekapitalet efter minskningen uppgår till 500 000 kronor. Ändamålet med den minskningen av aktiekapital var för att göra avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapital genomfördes utan indragning av aktier.

KOMMUNIKÉ 19 MARS 2021

För mer information, kontakta: Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2021-03-22
Regulatorisk

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

2021-02-12
Regulatorisk

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-12-03
Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
2020-08-28
Regulatorisk
2020-08-28
Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17
Regulatorisk

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

1
2