Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 5 JANUARI 2021

Kontrollbalansräkning

Vid stämman framlades kontrollbalansräkning utvisande att mer än hälften av bolagets eget kapital förbrukats. Stämman beslöt att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att stämman är av uppfattningen att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget samt att det finns goda förutsättningar för att återställa balansen mellan bolagets eget kapital och aktiekapital.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning, innebärandes att antalet aktier skall lägst vara 11.000.000 och högst 44.000.000 stycken.

För mer information, kontakta: tf.vd Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2020-12-03
Regulatorisk

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
2020-11-06

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

1
2
3
4