Pressmeddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

4 DECEMBER 2020

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamoten Stefan Hansson samt att välja Björn Hemmingsson och Peter Liljestrand till nya styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma.

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att entlediga revisionsbolaget Ernst & Young Sweden AB samt att utse revisionsbolaget RSM Stockholm AB till revisionsbolag. RSM Stockhlm AB har meddelat att Anneli Rickardson blir huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning, innebärandes att aktiekapitalgränserna ändras till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigades att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 4 884 191,44 kronor. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är att täcka bolagets förlust. Minskningen av aktiekapital ska genomföras utan indragning av aktier. Genom minskning av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minska från ca 0,4815 kronor till ca 0,0447 kronor. Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigades att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information, kontakta: tf.vd Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Realtid Media AB, c/o GLOMO, Birger Jarlsgatan 18, 2 trp, 114 34 Stockholm

2020-12-03

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
2020-11-06

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

2020-08-28

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

1
2
3
4
5