Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Godkännande av styrelsens förslag om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Stämman godkände styrelsen förslag om att genomföra en emission av högst 6 666 666 aktier och högst 6 666 666 teckningsoptioner (units), enligt nedan.

Rätt att teckna units ska tillkomma allmänheten. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen är 3 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 juni 2021. Fem (5) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 - 30 juni 2021 teckna en ny aktie till en kurs om 3,90 kronor per aktie. Teckning av units ska ske under perioden 16-30 april 2020. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom fem bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Teckningskursen motsvarar bedömt marknadsvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen genom en emission till allmänheten kan sprida ägandet inför en notering av bolagets aktie.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 2 407 648,21 kronor genom utgivande av högst 6 666 666 aktier, och att högst 6 666 666 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 333 333 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 642 039,36 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. Sedvanliga villkor ska gälla för teckningsoptionerna.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, telefon 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i maj 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3
4
5