Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat och balansräkning enligt framlagd årsredovisning, godkände dispositionen av årets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för 2019

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslöt att ett arvode om ett (1) prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 75 procent av ett (1) prisbasbelopp ska utgå till övriga styrelseledamöter som ej är anställda av bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Årsstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt att revisor utan revisorssuppleant ska väljas

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Årsstämman beslöt att för tiden intill nästa årsstämma till styrelseledamöter omvälja Karl Samuelsson (ordföranden), Niclas Wikström, Stefan Hansson och Jonas Wiwen-Nilsson, samt att till ordföranden omvälja Karl Samuelsson. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja revisionsbolaget EY, utan revisorssuppleant, och att auktoriserade revisorn Ulf Strauss skall vara huvudansvarig för revisionen

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen enlighet nedan:

Beslutad, ny lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2.046.500 och högst 8.186.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 4.250.000 och högst 17.000.000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget inom ramen för den vid var tid registrerade bolagsordningen.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, telefon 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i maj 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Filer för nedladdning
2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3
4
5