Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels skicka in poströsten i rätt tid, och

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 mars 2021.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för "ja" eller "nej" på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till Bolaget per post till adressen c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm (märk brevet "extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen Bjorn.Hemmingsson@realtidmedia.se. Röstformuläret kommer att finnas på www.realtidmedia.se eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 17 mars 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 12 mars 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Thorbjörn Wennerholm föreslås som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar. Thorbjörn Wennerholm föreslås även att föra protokollet, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 3 - Val av justeringsman

Styrelsen föreslår Björn Hemmingsson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 11 februari 2021 om emission av högst 22 362 866 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget av serie TO2. Detta innebär att högst 22 362 866 nya aktier och högst 22 362 866 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 1 000 000 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 500 000 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

 1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till två (2) uniträtter. En (1) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO2.
 2. För det fall inte samtliga nya units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som utnyttjat uniträtter i emissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, och, i förekommande fall, i tredje hand till dem som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units i förhållande till lämnat garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 18 februari 2021.
 4. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,30 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 0,30 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning
 5. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 22 februari 2021 till och med den 10 mars 2021. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden
 6. Den del av teckningskursen för emitterade aktier samt aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner som överstiger tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 8. Två (2) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget för 0,30 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 31 mars 2024. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
 9. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 11. Emissionsbeslutet förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande.
 12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7 nedan.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedanstående ändring av Bolagets bolagsordning.

"§ 5 Antal aktier" i bolagsordningen ska lyda:

"Antalet aktier skall lägst vara 20.000.000 och högst 80.000.000 stycken."

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 kronor så att aktiekapitalet efter minskningen uppgår till 500 000 kronor. Ändamålet med den föreslagna minskningen av aktiekapital är för att göra avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapital ska genomföras utan indragning av aktier.

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt förutsätter att bolagsstämman har beslutat om att godkänna styrelsens emissionsbeslut enligt punkt 6 ovan.

Majoritetskrav för beslut

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7-8 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.realtidmedia.se och på Bolagets kontor med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2021
Realtid Media AB (publ)
Styrelsen

Om Realtid Media AB

Realtid Media levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknaden. Idag är den centrala produkten den dagliga ekonomisajten Realtid, med cirka 300 000 unika besökare per månad. Målgruppen utgörs av yrkesverksamma inom finansbranschen och beslutsfattare i näringslivet med ansvar för M&A, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.

2021-08-09

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma kl 10 fredagen den 3 september 2021. Bolagsstämman äger rum med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm.

2021-03-22

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

2021-02-22

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.

2021-02-18

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

2021-02-15

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

 • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
 • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.
2021-02-12

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2021-02-08

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.

1
2
3
4
5