Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Realtid Media AB (PUBL)

8 DECEMBER 2020

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 januari 2021 i Stockholm.

Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) kommer den extra bolagsstämman att genomföras endast genom poströstning. Detta betyder att aktieägarna i Bolaget inte har rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud. Istället har aktieägarna rätt att utöva sin rösträtt per post genom att rösta i förväg enligt instruktionerna i denna kallelse.

Rätt att delta vid stämman

På grund av Coronapandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Bolaget beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med 20-26 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägarna har istället rätt att utöva sin rösträtt före bolagsstämman per post, s.k. poströstning. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska, för att ha rätt att poströsta före stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 december 2020 (avstämningsdagen).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att poströsta, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 22 december 2020 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast måndagen den 28 december 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Poströstning med anledning av Covid-19

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum tisdagen den 5 januari 2021. Inga aktieägare, ombud eller utomstående har dock rätt att vara fysiskt närvarande vid stämman.

En aktieägare i Bolaget kan istället utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom att före bolagsstämman poströsta avseende de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning i denna kallelse.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se. Formuläret för poströstning används dels som formulär för anmälan till stämman, dels för att utöva aktieägarens rösträtt vid stämman i de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning.

Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 4 januari 2021, dvs. den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Formulär för poströstning som mottas senare kommer inte att beaktas. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget antingen med e-post eller med vanlig post. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de svarsalternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Om så sker är rösten ogiltig.

Mer information om villkor för poströstning och hur en aktieägare gör för att poströsta framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud, varvid även följande gäller.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se, och även skickas till aktieägare som begär detta. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Poströstning och röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

7. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

8. Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna samt beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller ej

9. Beslut om ändring av bolagsordning

10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Thorbjörn Wennerholm föreslås som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar. Thorbjörn Wennerholm föreslås även att föra protokollet, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar.

Punkt 2 - Poströstning och röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Björn Hemmingsson utses till justeringsman, eller vid förhinder för honom den Björn Hemmingsson anvisar.

Punkt 6 - Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter för tiden intill nästkommande årsstämma. Fullständigt förslag avseende antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter kommer att presenteras i god tid före stämman.

Punkt 7 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar om val av ny styrelse för tiden intill nästkommande årsstämma. Fullständigt förslag avseende styrelseledamöterna och eventuella suppleanter kommer att presenteras i god tid före stämman.

Punkt 8 - Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna samt beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller ej

Med anledning av att det funnits skäl att anta att Bolagets egna kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet, har styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen upprättat och låtit Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning daterad den 24 november 2020. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att styrelsen är av uppfattningen att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av Bolaget samt att det finns goda förutsättningar för att återställa balansen mellan Bolagets egna kapital och aktiekapital eftersom bolagsstämman den 4 december 2020 fattade beslut om att minska Bolagets aktiekapital.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att stämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets eget kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas äga rum under andra halvåret 2022. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 9 - Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedanstående ändring av Bolagets bolagsordning.

§ 5 Antal aktier ska lyda:

"Antalet aktier skall lägst vara 11.000.000 och högst 44.000.000 stycken."

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 11 181 433 aktier, motsvarande 11 181 433 röster. Uppgiften avser förhållandena vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Majoritetskrav för beslut

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 9 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare lämnar en skriftlig begäran därom senast tio (10) dagar före den extra bolagsstämman och om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, c/o GLOMO, Birger Jarlsgatan 18, 2 tr, 114 34 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se, och kommer även att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o GLOMO, Birger Jarlsgatan 18, 2 tr, 114 34 Stockholm, senast två veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 22 december 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i december 2020

Realtid Media AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta: tf.vd Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Realtid Media AB, c/o GLOMO, Birger Jarlsgatan 18, 2 trp, 114 34 Stockholm

2021-08-09

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma kl 10 fredagen den 3 september 2021. Bolagsstämman äger rum med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm.

2021-03-22

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

2021-02-22

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.

2021-02-18

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

2021-02-15

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.
2021-02-12

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2021-02-08

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.

1
2
3
4
5