Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 februari 2020,
  • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 14 februari 2020, till adress Realtid Media AB c/o Embassy House, Linnégatan 89 C,115 23, Stockholm med angivande av "Extra bolagsstämma" eller via e-post till: wiwen-nilsson@realtidmedia.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 14 februari 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.realtidmedia.se.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelseledamot och beslut om arvode
  7. Förslag om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6 - Val av styrelseledamot och beslut om arvode

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill årsstämman ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Förslag till en ny ledamot kommer att presenteras på Bolagets hemsida inom kort. 

Punkt 7 - Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier fattar beslut att minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:10, det vill säga 10 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie. Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken ska infalla efter att beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 10 ska från en större aktieägare i Bolaget kostnadsfritt erhålla en eller flera så kallade utjämningsaktier så att sådan aktieägares innehav blir jämnt delbart med 10.

För att möjliggöra sammanläggning förslår styrelsen att bolagsstämman även fattar beslut om följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 26.000.000 och högst 104.000.000.

Föreslagen lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 2.600.000 och högst 10.400.000.

Övrigt

Beslutet enligt punkt 7 på dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

I bolaget finns per dagen för kallelsen 36 861 002 aktier med en röst vardera. 

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i januari 2020

Realtid Media AB

Styrelsen

2020-03-25

Idag lanseras en uppdaterad version av Realtid Medias dagliga nyhetssajt Realtid.se.

2020-02-21

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 21 februari 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-01-24

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-12-20

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 19 december 2019. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2019-12-05

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-05-29

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2018-08-29

Journalisten Johan Såthe blir ny chefredaktör och ansvarig utgivare för den av Realtid Media AB ägda affärssajten Realtid.se.

2018-05-31

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 14.00 att avhållas på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, 104 51 Stockholm.

1
2
3
4
5