Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) kommer den extra bolagsstämman att genomföras endast genom poströstning. Detta betyder att aktieägarna i Bolaget inte har rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud. Istället har aktieägarna rätt att utöva sin rösträtt per post genom att rösta i förväg enligt instruktionerna i denna kallelse.

Rätt att delta vid stämman

På grund av Coronapandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Bolaget beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med 20-26 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägarna har istället rätt att utöva sin rösträtt före bolagsstämman per post, s.k. poströstning. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska, för att ha rätt att poströsta före stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 november 2020 (avstämningsdagen).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att poströsta, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 26 november 2020 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast måndagen den 30 november 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Poströstning med anledning av Covid-19

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum fredagen den 4 december 2020. Inga aktieägare, ombud eller utomstående har dock rätt att vara fysiskt närvarande vid stämman.

En aktieägare i Bolaget kan istället utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom att före bolagsstämman poströsta avseende de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning i denna kallelse.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se. Formuläret för poströstning används dels som formulär för anmälan till stämman, dels för att utöva aktieägarens rösträtt vid stämman i de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning.

Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 3 december 2020, dvs. den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Formulär för poströstning som mottas senare kommer inte att beaktas. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget antingen med e-post eller med vanlig post. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de svarsalternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Om så sker är rösten ogiltig.

Mer information om villkor för poströstning och hur en aktieägare gör för att poströsta framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud, varvid även följande gäller.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se, och även skickas till aktieägare som begär detta. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Poströstning och röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

7. Val av revisionsbolag

8. Beslut om ändring av bolagsordning

9. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Thorbjörn Wennerholm föreslås som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar. Thorbjörn Wennerholm föreslås även att föra protokollet, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar.

Punkt 2 - Poströstning och röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Björn Hemmingsson utses till justeringsman, eller vid förhinder för honom den Björn Hemmingsson anvisar.

Punkt 6 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Aktieägare föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets styrelse ska bestå av följande styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma:

Stefan Hansson (omval)
Jonas Wiwen-Nilsson (omval)
Björn Hemmingsson (nyval)
Peter Liljestrand (nyval)

Nuvarande styrelseordförande Karl Samuelsson och styrelseledamot Niclas Wikström har meddelat att de lämnar sina uppdrag i Bolaget.

Punkt 7 - Val av revisionsbolag

Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag, Ernst & Young Sweden AB, entledigas och att revisionsbolaget RSM Stockholm AB utses för tiden intill nästkommande årsstämma.

Punkt 8 - Beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nedanstående ändring av bolagsordningen.

§ 4 Aktiekapital ska lyda:

"Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor."

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 - Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital med
4 884 191,44 kronor. Ändamålet med den föreslagna minskningen av aktiekapital är att täcka bolagets förlust. Minskningen av aktiekapital ska genomföras utan indragning av aktier. Genom minskning av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minska från ca 0,4815 kronor till ca 0,0447 kronor.

Minskningsbeslutet förutsätter att bolagsordningen bestämmelser om högsta och lägsta aktiekapital ändras i enlighet med styrelsens förslag i punkt 8 ovan.

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 11 181 433 aktier, motsvarande 11 181 433 röster. Uppgiften avser förhållandena vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Majoritetskrav för beslut

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 8-9 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare lämnar en skriftlig begäran därom senast tio (10) dagar före den extra bolagsstämman och om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, c/o GLOMO, Birger Jarlsgatan 18, 2 tr, 114 34 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se, och kommer även att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o GLOMO, Birger Jarlsgatan 18, 2 tr, 114 34 Stockholm, senast två veckor före stämman, dvs. senast fredagen den 20 november 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2020 I Realtid Media AB (publ) I Styrelsen

För mer information, kontakta: Vd Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2017-11-08

Genomför företrädesemission Styrelsen i Realtid Media AB har beslutat att genomföra en företrädesemission på nedanstående villkor.

2017-08-08

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 (" Bolaget ") kallas härmed till fortsatt bolagsstämma onsdag den 23 augusti 2017 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

2017-06-01

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 (" Bolaget ") kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2017 kl 14.00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i Stockholm.

1
2
3
4
5