Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 22 april 2020, och

· dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 april 2020, till adress Realtid Media AB c/o Embassy House, Linnégatan 89 C,115 23, Stockholm med angivande av "Extra bolagsstämma" eller via e-post till: jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.realtidmedia.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och

teckningsoptioner (units);

7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6 - Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen för Realtid Media AB har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om emission av högst 6 666 666 aktier och högst 6 666 666 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska tillkomma allmänheten. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen är 3 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 juni 2021. Fem (5) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 - 30 juni 2021 teckna en ny aktie till en kurs om 3,90 kronor per aktie. Teckning av units ska ske under perioden 16-30 april 2020. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom fem bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Teckningskursen motsvarar bedömt marknadsvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen genom en emission till allmänheten kan sprida ägandet inför en notering av bolagets aktie.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 2 407 648,21 kronor genom utgivande av högst 6 666 666 aktier. Styrelsens beslut medför vidare att högst 6 666 666 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 333 333 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 642 039,36 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. Sedvanliga villkor ska gälla för teckningsoptionerna.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Övrigt

Beslutet enligt punkt 6 på dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Embassy House, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 14 april 2020. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 3 686 100 aktier och röster.

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3
4
5