Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 juni 2019, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 juni 2019, till adress Realtid Media AB c/o Embassy House, Linnégatan 89 C, Stockholm med angivande av "Bolagsstämma" eller via e-post till: jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 19 juni 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.realtidmedia.se.

Förslag till dagordning

1.   Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.   Godkännande av dagordning;

4.   Val av en eller två justeringsmän;

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6.   Föredragningen av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;

7.   Beslut
      a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
      b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
      c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8.   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

9.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella       revisorssuppleanter;

11. Beslut om ändring av bolagsordningen;

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen;

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Aktieägare föreslår att ett arvode om ett (1) prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 75 procent av ett (1) prisbasbelopp ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska väljas.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

Aktieägare föreslår omval av Thomas Vinell (ordförande) och ledamöterna Karl Samuelsson och Jonas Wiwen-Nilsson (verkställande direktör).

Aktieägare föreslår omval av Ulf Strauss som revisor.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen, detta för att möjliggöra kommande emissioner i bolaget.

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 7.000.000 och högst 28.000.000.

Föreslagen lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.200.000 och högst 4.800.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 26.000.000 och högst 104.000.000.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut som kan innebära en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 481 529,615 kronor genom emission av högst 10 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Övrigt

Beslutet enligt punkt 11 - 12 på dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Embassy House, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 12 juni 2019. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i maj 2019

Realtid Media AB
Styrelsen

 

Filer för nedladdning
2020-08-28
Regulatorisk
2020-08-28
Regulatorisk

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17
Regulatorisk

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

2020-03-31
Regulatorisk
2020-03-25
Regulatorisk

Idag lanseras en uppdaterad version av Realtid Medias dagliga nyhetssajt Realtid.se.

2020-01-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-05-29
Regulatorisk

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2017-11-08
Regulatorisk

Genomför företrädesemission Styrelsen i Realtid Media AB har beslutat att genomföra en företrädesemission på nedanstående villkor.