Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Realtid Media AB

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 14.00 att avhållas på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, 104 51 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 juni 2018, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 21 juni 2018, till adress Realtid Media AB Box 24053, 104 50 Stockholm med angivande av "Bolagsstämma" eller via e-post till: karolin.nordstrom@realtidmedia.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 21 juni 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragningen av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
   b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen;
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Aktieägare föreslår att ett arvode om ett (1) prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 75 procent av ett (1) prisbasbelopp ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska väljas.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

Aktieägare föreslår omval av Thomas Vinell (ordförande) och ledamöterna Karl Samuelsson och Jonas Wiwen-Nilsson (verkställande direktör).

Aktieägare föreslår omval av befintlig revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 288 918 kronor genom nyemission av högst 6 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Karlavägen 100A, Box 24053, 104 50 Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 14 juni 2018. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i maj 2018
Realtid Media AB
Styrelsen

2020-03-25

Idag lanseras en uppdaterad version av Realtid Medias dagliga nyhetssajt Realtid.se.

2020-02-21

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 21 februari 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-01-24

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-12-20

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 19 december 2019. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2019-12-05

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-05-29

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2018-08-29

Journalisten Johan Såthe blir ny chefredaktör och ansvarig utgivare för den av Realtid Media AB ägda affärssajten Realtid.se.

2018-05-31

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 14.00 att avhållas på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, 104 51 Stockholm.

1
2
3
4
5