Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 22 april april 2020, och

· dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 april 2020, till adress Realtid Media AB c/o Embassy House, Linnégatan 89 C,115 23, Stockholm med angivande av "Årsstämma" eller via e-post till: jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.realtidmedia.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Föredragningen av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

11. Beslut om ändring av bolagsordningen;

12. Beslut om att bemyndigande styrelsen att fatta besluta om emissioner;

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Aktieägare föreslår att ett arvode om ett (1) prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 75 procent av ett (1) prisbasbelopp ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska väljas.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

Aktieägare föreslår omval av Karl Samuelsson (ordförande) och ledamöterna Stefan Hansson, Niclas Wikström och Jonas Wiwen-Nilsson (verkställande direktör).

Aktieägare föreslår omval av Ulf Strauss som revisor.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemission av aktier föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande ändring av bolagsordningen:

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.200.000 och högst 4.800.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 2.600.000 och högst 10.400.000.

Föreslagen lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2.046.500 och högst 8.186.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 4.250.000 och högst 17.000.000.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget inom ramen för den vid var tid registrerade bolagsordningen. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Övrigt

Beslutet enligt punkt 11 och 12 på dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Embassy House, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm senast tre veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 7 april 2020. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 3 686 100 aktier och röster.

Stockholm i mars 2020

Realtid Media AB

Styrelsen

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Filer för nedladdning
2020-03-25

Idag lanseras en uppdaterad version av Realtid Medias dagliga nyhetssajt Realtid.se.

2020-02-21

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 21 februari 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-01-24

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-12-20

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 19 december 2019. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2019-12-05

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 kl. 09.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2019-05-29

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

2018-08-29

Journalisten Johan Såthe blir ny chefredaktör och ansvarig utgivare för den av Realtid Media AB ägda affärssajten Realtid.se.

2018-05-31

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 14.00 att avhållas på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, 104 51 Stockholm.

1
2
3
4
5