Pressmeddelanden

Delårsrapport Realtid Media AB för oktober-december 2020

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.

Väsentliga händelser under perioden

1 oktober tillträder Björn Hemmingsson som interim-vd.

Den 6 november kallas till extra bolagsstämma som ska äga rum 4 december för att bland annat besluta om styrelsens sammansättning.

Bolaget upprättar i november en kontrollbalansräkning eftersom det funnits skäl att anta att bolagets egna kapital understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet.

I december beslutas att lanseringen av prenumerationstjänsten skjuts på framtiden ytterligare. Bolaget anser sig behöva lägga mer tid på planering och utveckling. Ny tidpunkt för lansering fastställs till senare delen av 2021.

Delårsrapporten för kvartal tre lämnas den 3 december.

Vid en extra bolagstämma 4 december beslutas att ändra bolagsordning avseende aktiekapitalgränserna. Dessa ändras till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Stämman beslutar också att minska bolagets aktiekapital med 4 884 191,44 kronor. Ändamålet är att täcka bolagets förlust. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier och aktiernas kvotvärde sjunker från ca 0,4815 kronor till ca 0,0447 kronor.

16 december utses Maria Pellborn till ny vd och tillträder 15 februari 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vid en extrastämma 5 januari framlades kontrollbalansräkning som visar att mer än hälften av bolagets egna kapital förbrukats. Stämman beslutar att bolaget inte ska gå i likvidation då man är av uppfattningen att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget samt att det finns goda förutsättningar för att återställa balansen mellan bolagets eget kapital och aktiekapital.

Realtid Media har i februari påbörjat en företrädesemission om 6,7 mk för att stärka bolagets balansräkning.

Tf. vd har ordet

Vi stänger nu böckerna för 2020 med ett negativt resultat i nivå med den prognos som lades i början av oktober. Under Q4 har vi fortsatt det idoga arbetet med att skära i kostnaderna och samtidigt skapat så goda förutsättningar som möjligt för Realtid Medias tillträdande vd Maria Pellborn. Hon är på plats 15 februari men har varit inblandad i att dra upp nya riktlinjer för framtida intäkter redan under perioden innan tillträdet.

De akuta likviditetsproblem vi upplevde under årets sista månader avhjälptes med brygglån och i november beslutades på en extrastämma att upprätta kontrollbalansräkning. Tålmodiga ägare fortsätter att backa upp bolaget och en riktad emission pågår i skrivande stund med målet att 6-7 mkr ska stärka kassan redan i februari.

Vi har rett ut en relativt besvärlig situation och med emissionen på plats och de genomarbetade planerna för att öka intäkterna är ambitionen att Realtid Media ska vara lönsamt med ett positivt kassaflöde i slutet av det här året.

Den planerade noteringen som vi tidigare annonserat har skjutits upp, i huvudsak eftersom utvecklingsplanen under hösten inte bedömdes som trovärdig givet bolagets svaga tillgång till kapital. Styrelsens ambition är dock fortsatt att notera bolaget, så snart rätt förutsättningar finns.

Jag har stort förtroende för att Maria och övriga i organisationen kommer ut på andra sidan med ett nytt Realtid Media som är lönsamt, växande och en attraktiv samarbetspartner.

Finansiell kalender

Delårsrapport: 2021-05-15

För mer information, kontakta: Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB

Realtid Media levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknaden. Idag är den centrala produkten den dagliga ekonomisajten Realtid, med cirka 300 000 unika besökare per månad. Målgruppen utgörs av yrkesverksamma inom finansbranschen och beslutsfattare i näringslivet med ansvar för M&A, kapitalmarknad, finansieringsfrågor och fondförvaltning.