Pressmeddelanden

Delårsrapport Realtid Media AB för januari - mars 2020

Januari - mars 2020

· Nettoomsättningen minskade till 571 (772) tkr till följd av Covid-19

· Periodens ökade kostnader är i huvudsak hänförliga till emissionen genomförd i april/maj samt räntekostnader på brygglån upptagna under kvartal 4 2019

· Periodens resultat minskade till -2 692 (- 2 376) tkr

Väsentliga händelser under perioden

I januari startas samarbete med Aspia AB rörande Bolagets bokföring, löneadministration, ekonomi- styrning och rapportering.

Bolaget har en extra bolagsstämma den 21 februari. Stämman beslutade bland annat att välja in Niclas Wikström, grundare och vd för den digitala byrån Ohmy Interactive AB, som ordinarie styrelseledamot samt att genomföra en sammanläggning av Bolagets aktier i förhållande 1:10.

Realtid.se:s chefredaktör och ansvarige utgivare Johan Såthe säger upp sig 19 mars. Anställningen avslutas i juni 2020.

I mars inleds utvecklingen av en prenumerationstjänst för Realtid.se med planerad lansering hösten 2020. I samband därmed påbörjas även rekryteringen av en ansvarig för tjänsten.

I slutet av mars lanseras en uppdaterad version av sajten Realtid.se. Uppgraderingen innefattar bland annat nytt formspråk, en förbättrad läsarupplevelse, samt en optimerade annonsmiljö.

Mars innebär all-time-high för Realtid.se med över 300 000 unika besökare.

Omsättningen i mars är kraftigt negativt påverkad av den ekonomiska turbulensen till följd av Covid-19.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Tidigare genomförda kvittningsemissioner om 483 559 aktier registreras hos Bolagsverket den 20 april. Den 19 maj slutför Bolaget en riktad nyemission om 1 575 441 aktier till ett värde av 2,00 kr per aktie. Genom emissionen blir Peter Liljestrand (Camp Jarl AB) Bolagets tredje största aktieägare.

Under perioden 16 april till 12 maj genomför Realtid Media en garanterad ägarspridning i form av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Emissionen blir tecknad till 80 %, motsvarande 16 miljoner kronor, och Bolaget erhåller cirka 90 nya aktieägare. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket är Bolagets aktiekapital intakt. Bolagets avsikt är att i samband med ägarspridningen genomföra en notering av bolagets aktier för daglig handel på en så kallad MTF.

Den 28 april hålls årsstämma. Årsstämman beslutar bland annat att till styrelseledamöter omvälja Karl Samuelsson (ordföranden), Niclas Wikström, Stefan Hansson och Jonas Wiwen-Nilsson (VD), samt att till revisor omvälja revisionsbolaget EY och att auktoriserade revisorn Ulf Strauss skall vara huvudansvarig för revisionen. Vidare beslutades det att bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet utgör lägst 2.046.500 och högst 8.186.000 kronor och att antalet aktier skall lägst vara 4.250.000 och högst 17.000.000 samt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler inom ramen för den vid var tid registrerade bolagsordningen.

En extra bolagsstämma hålls 28 april då stämman godkänner styrelsen förslag om att genomföra ovan nämnda emission.

Den första maj förstärks Realtid.se:s säljavdelning med en säljare.

Under maj aktiveras ett samarbete med det digitala säljbolaget Leeads AB rörande annonsförsäljning för Realtid.se.

Omsättning och försäljning är fortsatt kraftigt negativt påverkad av den ekonomiska turbulensen till följd av Covid-19.

VD har ordet

När detta skrivs administrerar vi som bäst sista fasen av Realtid Medias ägarspridning som genomfördes mellan den 16 april och den 12 maj. Sammanlagt tecknades 5 333 333 aktier och Bolaget tillfördes därmed 16 miljoner kronor före emissionskostnader. Jag vill tacka och välkomna våra nya aktieägare.

Emissionen tecknades till 80 %. Att vi lyckades genomföra emissionen - även om den inte blev fulltecknad - är ett styrkebesked givet Covid-19s omfattande påverkan på världsekonomin och kapitalmarknaderna. När emissionslikviden är Bolaget tillhanda kommer vi ha ett intakt eget kapital och förbättrad likviditet. Detta är något vi kämpat för sedan starten 2012, ofta under mycket krävande omständigheter.

Trots dessa omständigheter har Realtid Media genomgått en fundamental transformation, inte minst under första kvartalet 2020. Några händelser jag särskilt vill belysa är:

Uppdaterad version av Realtid.se

I mars lanserades den uppdaterade versionen av Realtid.se. Uppdateringen innebär ett nytt formspråk, en ny tonalitet och en förbättrad läsarupplevelse. Centralt är också den optimerade annonsmiljön, med dess bakomliggande teknik. Sammantaget bedömer jag att den nya sajten kommer ha en direkt och omedelbar positiv påverkan på varumärket, försäljningen och läsartrafiken.

Ökad läsartrafik

I mars uppnådde Realtid.se för första gången över 300 000 unika besökare. Läsartrafiken tycks ligga kvar på en högre nivå, även om det under mars var ett enormt sug efter nyheter på grund av Covid-19.

Utvecklingen av prenumerationstjänst

Prenumerationstjänster är i dag legio hos nyhetsorganisationer och en mycket viktig intäktskälla. Min bedömning är att Realtid.se utifrån målgrupp och journalistik är mycket väl positionerad för att börja ta betalt för sitt innehåll. Vi har därför under kvartalet inlett utvecklingen av en prenumerationstjänst. Utvecklingen består både i tjänsten som sådan, och i rekryteringen av en drifts- och kommersialiseringsansvarig. Målet är att lansera tjänsten tidigt under tidig höst 2020.

Dessvärre har Covid-19s framfart även haft en stark negativ inverkan på Realtid Medias intäkter och försäljningen under första kvartalet. För vår del vändes ett momentum i annonsförsäljningen då vi gick in i mars, till en stark inbromsning som i princip har hållit i sig i april och maj. Det återkommande svaret i kontakt med kunder är att man skjutit på annonsering till efter sommaren. För att sätta utvecklingen i perspektiv, så minskade medieinvesteringarna förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar med 49,6 procent i april jämfört med samma period föregående år.

Parallellt med detta sker emellertid ett mycket fokuserat och intensivt arbete med att bygga Bolagets säljorganisation och utveckla säljarbetet, för att därigenom öka omsättningen. Utöver det interna arbetet, inleddes i maj ett samarbete med ett av Sveriges ledande digitala säljbolag - Leeads AB - rörande försäljningen av annonser på Realtid.se. Vi anställde dessutom den 1 maj en mediesäljare med omfattande erfarenhet från bland annat Bonnier Business Media.

Fundamentala pusselbitar har fallit på plats under första delen av 2020. Målsättningen är nu att i närtid notera Bolaget på en så kallad MTF (en börs för daglig handel i Bolagets aktier, som lyder under ett enklare regelverk än en reglerad handelsplats).

Sammantaget menar jag att Realtid Media som bolag har gått igenom ett paradigmskifte, och det tycks som att det successivt börjar ske en ekonomisk återhämtning efter det historiska fall världen nyss upplevt. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

Jonas Wiwen-Nilsson, Vd Realtid Media AB

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 27 maj 2020

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 100 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

2020-05-15

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-28

Realtid Media AB har hållit årsstämma den 28 april 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

2020-04-14

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

1
2
3
4
5