Pressmeddelanden

Delårsrapport Realtid Media AB för januari - juni 2020

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.

Väsentliga händelser under perioden
Den 4 april registreras tidigare genomförda kvittningsemissioner om 483 559 aktier hos Bolagsverket.

Under perioden 16 april till 12 maj genomför Realtid Media en till 80% garanterad ägarspridning bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Emissionen blir tecknad till 80%, motsvarande 16 miljoner kronor där bolaget får cirka 90 nya aktieägare.

Den 28 april håller Realtid Media årsstämma där bland annat sittande styrelse och revisorsbolag omväljs. Vidare beslutas att bolagsordningen skall ändras så att aktiekapitalet utgör lägst 2 046 500 och högst 8 186 000 kronor och att antalet aktier skall lägst vara 4 250 000 och högst 17 000 000, samt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

En extra bolagsstämma hålls den 28 april där stämman godkänner styrelsens förslag om att genomföra en emission av högst 6 666 666 aktier och högst 6 666 666 teckningsoptioner (units) riktad till allmänheten, samt att teckningskursen ska vara 3 kr per unit. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 juni 2021.

Den i mars genomförda riktade nyemissionen registreras den 19 maj hos bolagsverket.

Under maj Inleds ett samarbete med det digitala säljbolaget Leeads AB rörande annonsförsäljning.

I juni rekryteras Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, som ansvarig för Realtid.ses prenumerationsaffär.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I augusti omorganiseras Realtids.ses redaktion till en tydlig "deskstruktur" ledd av redaktörer för att understödja den framtida prenumerationstjänsten.

VD har ordet
Vi börjar från slutet av ett omvälvande kvartal. Under andra hälften av juni fick Realtid Media in order till ett värde av nästan 600 000 kronor. Detta efter ett i det närmaste totalt försäljningsstopp sedan mitten av mars, orsakat av Covid-19. Det här är kvartalets ljusglimt och på sitt sätt dess viktigaste händelse. För att sätta siffran i perspektiv omsatte Realtid Media 571 000 kronor under hela första kvartalet. Även offertstocken är väsentligt starkare än tidigare.

Min bedömning är att det här beror på Realtid.ses förstärkta marknadsposition tack vare lanseringen av den nya sajten i mars, den förbättrade redaktionella produkten, den ökade läsartrafiken och den förstärkta säljorganisationen. Ihop med draghjälp från externt håll då marknaden tycks börja komma tillbaka. Låt oss hoppas att det är detta vi ser.

Ekonomiskt har perioden naturligtvis präglats av Covid-19 som haft kraftigt negativ påverkan på försäljning och intäkter. Övergången till ett nytt ekonomisystem och ett utdraget arbete med att notera bolaget har även de genererat kostnader. Kvartalets förlust är därmed betydande, men omständigheterna har också varit extraordinära.

Covid-19 har tveklöst försvårat noteringsprocessen. Realtid Medias styrelse avser därför vidta åtgärder för att stärka bolaget, dess intäkter och balansräkning innan man genomför noteringen, vilket bedöms kunna ske under fjärde kvartalet i år.

På den operativa nivån har andra kvartalet och tiden därefter centrerats kring att ställa om Realtid.se till en i huvudsak prenumerationsbaserad produkt. Affärsmodellen är till sin karaktär mycket tilltalande och representerar idag huvudintäktskällan för andra digitala, kvalitativa nyhetsmedier. Vi bedömer att Realtid.se, med sin journalistik och målgrupp, är väl positionerad för att nå samma framgång.

Organisatoriskt har vi vidtagit flera åtgärder för att ställa om till en prenumerationstjänst. I juni skaffade vi oss spetskompetens genom att rekryterade Rickard Lundqvist som affärsområdeschef (läs intervju med honom på sid 7). Rickard kommer närmast från rollen som Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet. I augusti genomförde vi en omfattande omorganisation av redaktionen. Redaktionen har därför nu en "deskstruktur" ledd av redaktörer, med syfte att ytterligare höja kvaliteten och öka fokus på unikt, kvalitativt innehåll som vi bedömer att det finns en betalningsvilja för.

Målsättningen är att lansera prenumerationstjänsten under hösten. Vi har en spännande tid framför oss, som trots allt tycks se ljusare ut än det vi hittills upplevt i år.

Jonas Wiwen-Nilsson
Vd Realtid Media AB

Finansiell kalender
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Delårsrapport, kvartal 3: 2020-11-13
Bokslutskommuniké: 2021-02-15

28 AUGUSTI 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Wiwen-Nilsson
VD Realtid Media AB
E-post: jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media
Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 300 000 unika besökare per månad. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings, ingen omröstning 2020)

2020-12-03

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr
2020-11-06

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020 i Stockholm.

2020-08-28

Sammanfattning av andra kvartalet, april - juni 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 703 (793) tkr.
  • Periodens resultat minskade till -3 887 (-2 519) tkr.
  • Emission om 20 788 tkr stärkte bolagets egna kapital.
2020-06-17

Rickard Lundqvist, tidigare Head of Digital Sales på Svenska Dagbladet, går till Realtid.se och blir affärsområdeschef för den nya prenumerationstjänsten.

1
2
3
4
5