Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 18 mars 2021

Aktieägarna i Realtid Media, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen