Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 18 mars 2021

Aktieägarna i Realtid Media, kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud genomförades därmed inte.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen