Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 6 oktober 2021

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872–9916 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021.

Med anledning av den pågående coronapandemin kommer stämman att genomföras endast via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning