Beslut om företrädes-emission

Vid den extra bolagsstämman i Realtid Media AB den 14 februari 2017 fattades beslut om att genomföra företrädesemission enligt nedan.

Emissionsvillkor i sammandrag

• Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för aktieägarna.

• Företrädesrätten innebär att innehavaren av fem aktier äger rätt att teckna en (1) ny aktie.

• Teckningskursen är 1,50 kr per aktie

• Bolagets aktiekapital kan genom nyemissionen öka med högst 163 352,084 kr.

• Högst kan 3 392 358 aktier emitteras.

• Teckning med företrädesrätt sker genom betalning av aktierna under perioden 24 februari 2017 till och med 10 mars 2017.

 

Nyemissionen är fullt garanterad av AB Custos vilket innebär att AB Custos kommer att teckna samtliga aktier som inte tecknas av övriga aktieägare. Genom emissionen tillförsbolaget cirka 5 miljoner kronor.