Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Realtid Media AB. Bolaget är

publikt (publ).

 

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun,

Stockholms län.

 

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall skapa, utveckla, producera, distribuera,

marknadsföra och sälja massmediala produkter

utan begränsning i vad avser produktens natur,

distribueringsform eller innehåll.

 

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor

 

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 5 000 000 och högst

20 000 000 stycken.

 

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 - 7 ledamöter med högst 2

suppleanter.Bolaget skall ha 1 - 2 revisorer med

högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat

revisionsbolag.

 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering

i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen

hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som

kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens

Industri upplysa om att kallelse har skett.

 

§ 8 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som

upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap

28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig

hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till

stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna

dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och

inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser

öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till

dess ordförande vid stämman valts.

 

§ 10 Årsstämma

Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter

räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärende förekomma.

-Val av ordförande vid stämman;

-Upprättande och godkännande av röstlängd;

-Godkännande av dagordning

-Val av en eller två justeringsmän

-Prövning av om stämman blivit behörigen

-sammankallad;

-Föredragning av framlagd årsredovisning och

revisorsberättelse samt, i förekommande fall,

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

-Beslut

 a) om fastställande av resultaträkning

och balansräkning, samt, i förekommande

fall, koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande

vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och

verkställande direktör när sådan förekommer,

 d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;

 e) Val av styrelse och revisionsbolag eller

revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

 f) Annat ärende, som ankommer på stämman

enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

 

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på

avstämningsdagen är införd i aktieboken och

antecknad i ett avstämningsregister, enligt kap 4. lagen

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt

4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas

vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4

kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).